Kvalitet i okoliš

"20. stoljeće je stoljeće produktivnosti. 21.stoljeće će biti stoljeće kvalitete. Vjerujem da će mnoge kompanije postati svjetski lideri u kvaliteti, a kvaliteta će biti glavno područje svjetskog nadmetanja" - Joseph Moses Juran.

S obzirom na sve veći značaj kvaliteta i njegove važnosti kod kupaca, želimo Vam istaknuti kvalitet naših proizvoda i usluga kao temelj naše konkurentnosti, te strategiju diferencijacije u tom smislu kao osnovnu vodilju tržišnog natjecanja.

Kontinuirano obavljamo kontrolu kvaliteta naših proizvoda i to na Institutu za materijale i konstrukcije pri građevinskom fakultetu u Sarajevu, na Rudarskom institutu u Tuzli, a kvalitet kontrolišemo i u vlastitoj laboratoriji.

Ukoliko Vi to želite, vrlo rado ćemo Vam ispostaviti atestnu dokumentaciju o rezultatima laboratorijskih ispitivanja.

Naručite naš proizvodnaručite kvalitet!

Poznavajući problem prekomjernog zagađenja, kao i važnost očuvanja okoliša i životne sredine, "Transportbeton" d.o.o. nastoji reducirati efekte i pojavu negativnih eksternalija na najmanji mogući nivo. Temelj poslovanja baziran je na organizovanom upravljanju sistemima u skladu sa postulatima održivog razvoja u smislu uspostavljanja ravnoteže između ekonomskog rasta, napretka društva i brige za okoliš.

Posjedujemo rješenje o okolišnoj dozvoli za eksploataciju i separaciju vapnenca na eksploatacionom polju "Boljkovići - Lepenica" općina Kiseljak izdatu od strane Federalnog ministarstva okoliša i turizma.

Kontinuirano vršimo laboratorijska  ispitivanja  kamena, drobljenog separisanog agregata, kao i betona, te posjedujemo uvjerenja o kvalitetu navedenog izdatih od Rudarskog instituta d.d. Tuzla.

PREUZMITE .pdf KATALOG KVALITETE BETONA


Kiseljak bosnischKiseljak DE

betoni btntab kaf

logo_dole.png

Draževići 114, 71250 Kiseljak
tel: +387 (0)30 878 178 | fax: +387 (0)30 878 180
e-mail: transport.beton@tel.net.ba

designer17