Kamenolom

Kamenolom se nalazi u dolini rijeke Lepenice, koja se kod naselja Han Ploča veže na regionalnu cestu Sarajevo-Kiseljak-Travnik-Jajce.

Udaljenost eksplatacionog polja od naselja Lepenica je 1500 m.

Na površinskom kopu „Boljkovići – Lepenica“ kod Kiseljaka vrši se eksploatacija vapnenca na eksploatacionom polju cca 3 ha.

Ležište mineralne sirovine predstavljaju anizički svjetlosivi i bijeli vapnenci.

Primjena mineralne sirovine je višestruka u građevinarstvu.

Separacija

Pogon separacije nalazi se u krugu tvornice u Draževićima, gdje se vrši kubiciranje, drobljenje i pranje krečnjačkog materijala.

Otpad koji nastane u procesu proizvodnje se odlaže u za to predviđene taložnike koji se nalaze neposredno uz pogon.

Tako ovaj proces zadovoljava sve ekološke standarde.